logo
 

לימודי ביוטכנולוגיה למוסמך

חוג על פקולטאי - 890

ביוטכנולוגיה הנה הפעילות המדעית האינטגרטיבית של מיקרוביולוגיה, ביוכימיה, ביולוגיה מולקולרית והנדסה ביוכימית, המכוונת ליישום טכנולוגי (תעשייתי) של הפוטנציאל הביולוגי הטמון במיקרואורגניזמים ותאים צימחיים ואנימליים ובמרכיביהם, כולל ייצור תרופות בשיטו ת אלו.

החוג ללימודי מוסמך בביוטכנולוגיה הינו חוג אינטרדיסציפלינרי ועל-פקולטאי, משותף לפקולטות למדעי הטבע, רפואה,רפואת שיניים וחקלאות.

מטרת התוכנית הנה להעניק למסיימים רקע בסיסי חזק, מעודכן בנושאים העיקריים בביוטכנולוגיה, עם מומחיות מסוימת בשטח ספציפי של הביוטכנולוגיה ולספק בידיהם את הכלים הבסיסיים כדי להקלט בתעשייה הביוטכנולוגית או ללימודי המשך. במהלך התכנית יוכשרו המשתתפים לעסו ק במחקר ובהכרת ניהול המחקר התעשייתי-יישומי. למסיימים תהיה הכשרה מצומצמת במנהל, אך תהיה להם לשון משותפת עם אנשי הנדסה ומנהל בתעשייה.

תלמידי החוג יעסקו במחקרים בעלי אופי יישומי, האמורים להגביר את הזיקה בין האוניברסיטה והתעשייה.

על-מנת להבטיח רמה גבוהה של לימודי "מוסמך" ו"דוקטור" הדרושה כדי ליצור יכולת בביוטכנולוגיה בישראל המסוגלת להתחרות בעולם, יתקבלו לתוכנית תלמידים בעלי רקע מתאים והישגים גבוהים בתואר הראשון. בדרך-כלל תלמידים אלה ייקחו במסגרת לימודי ה"בוגר" קורסים של האוניברסיטה העברית המתוארים להלן (ראה "דרישות מוקדמות"), או קורסים שווים/מקבילים במוסד אחר. בוגרים שלא השלימו את מכסת הדרישות המוקדמות במלואה, יוכלו להתקבל לפי החלטה מיוחדת.

לאור האופי האינטרדיסציפלינרי של הביוטכנולוגיה, יתקבלו לחוג גם תלמידי תואר ראשון במדעים המדויקים ובהנדסה, כמו כן יכולים להתקבל לחוג, תלמידים בעלי תואר "בוגר" במקצועות רפואיים, משפטים וכלכלה, המעונינים להמשיך בביוטכנולוגיה. בוגרים, שהכשרתם הקודמת אינה בביולוגיה, יוכלו להתקבל לפי החלטה מיוחדת של החוג, ותוטל עליהם מכסת לימודי השלמה עד 32 נ"ז.

משך הלימודים לתואר "מוסמך" יהיה 24 חודשים.

אירגון התוכנית

תוכנית לימודיו של כל תלמיד מורכבת מלימודי חובה (20 נ"ז), ולימודי בחירה מתוך רשימה מוצעת. תלמיד זכאי לתואר אם השלים בהצלחה מכסה של לפחות 34 נ"ז ואת עבודת המחקר. לימודי הבחירה ייקבעו בתיאום עם המורה המנחה בעבודת ה"מוסמך" או בהעדר ו עם יו"ר החוג. ניתן לבחור מספר קטן של קורסי בחירה שלא מופיעים ברשימה המצורפת בהמשך, באישור מוקדם של יו"ר החוג. תלמיד החוג רשאי ללמוד קורסים בכל שלושת הפקולטות הקשורות בחוג (הפקולטה למתימטיקה ומדעי הטבע, הפקולטה לרפואה ורפואת שיניים והפקולטה לחק לאות).

עבודת מחקר

לאחר יצירת התקשרות עם מורה-מנחה, יגיש התלמיד, באישורו של המורה המדריך, הצעת תוכנית עבודה לועדת הלימודים של החוג. הועדה תבדוק התאמת התוכנית לביוטכנולוגיה ותיתן את אשורה באם ההצעה עומדת בקריטריונים שנקבעו על ידה. יש למצוא מנחה לפני הקבלה ללימודים ולהגיש את תכנית המחקר עד סוף הסמסטר השני של שנה א'.

הרצאה

על התלמידים להרצות על עבודת המחקר שלהם במהלך לימודיהם לתואר; קיום הרצאה זו הוא תנאי לסיום הלימודים. ההרצאה יכולה להתקיים במחלקה או המכון בומתבצעת עבודת המחקר, או במסגרת כנס מדעי. על התלמיד לספק למזכירות החוג לביוטכנולוגיה אישור ממנחה עבודת הגמר על קיום ההרצאה ועל המסגרת בה ניתנה.

בחינת הגמר

התלמיד יגיש את בקשתו להבחן לכל המאוחר חודש לפני המועד בו רצונו להבחן בבחינת-הגמר. לאחר הגשת טיוטת עבודת-הגמר ליו"ר החוג, ייקבע מועד בחינת-הגמר. בבחינת הגמר ישתתפו שלושה בוחנים, שאחד מהם יהיה מדריך עבודת הגמר. הבחינה תכלול את נושא עבודת-הגמר, וכן תבחן ידיעה בתחומים אותם למד התלמיד והבנת נושאים ביוטכנולוגיים.

מסלול ישיר לדוקטורט

קבלת תלמידים ללימודים במסלול זה תתואם עם ראש החוג. דרישות הקבלה ללימודים למסלול זה זהות לאלו המקובלות בפקולטה בה התלמיד מבצע את עבודת המחקר שלו.

על התלמיד לסיים בהצלחה את כל דרישות הלימודים של החוג (להוציא את עבודת גמר). בעת המעבר של התלמיד לשלב ב' בדוקטורט, יוענק לו התואר " מוסמך בביוטכנולוגיה".

דרישות מוקדמות

יתקבלו תלמידים שלימודי ה"בוגר" שלהם כללו את הקורסים הבאים: ביולוגיה של התא, ביוכימיה (כולל מעבדה), מיקרוביולוגיה, גנטיקה, ביולוגיה מולקולרית וקורסים בסיסיים במדעי הצמח ומדעי בעלי חיים. הקורסים חייבים להיות בהיקפים התואמים פחות או יותר את ההיקפים הנהוגים באוניברסיטה העברית. תנאי קבלה נוספים ניתן לקבל במזכירות החוג.

מלגות

מלגות מטעם החוג יינתנו לתלמידים מצטיינים.


| החוג לביוטכנולוגיה - עמוד ראשי | מידע למתעניין | מידע על החוג | תכנית לימודים | לימודי השלמה | נהלי הרשמה לחוג | נוהל בחינת גמר | נהלי האוניברסיטה העברית |
| הפקולטה לרפואה - עין-כרם | הפקולטה לחקלאות - רחובות | הפקולטה למדעי הטבע ג.רם | טפסים להורדה | קישורים נוספים | הודעות לסטודנטים | יצירת קשר |