logo
 

לימודי מוסמך בביוטכנולוגיה

חוג על פקולטאי - 890

ביוטכנולוגיה היא הפעילות המדעית האינטגרטיבית של מיקרוביולוגיה, ביוכימיה, הנדסה ביוכימית וביולוגיה מולקולרית.

תכנית הלימודים מיועדת להכשיר תלמידים ברמה גבוהה הן לקראת האפשרות של ניהול וביצוע מחקר ופיתוח עצמאיים בתחומי הביוטכנולוגיה והן לקראת האפשרות של השתלבות בתעשיית ההי-טק העוסקת בפיתוח מוצרים ביולוגיים מתקדמים (כולל תרופות).

החוג הינו בין-פקולטאי ופועל בשלוש פקולטאות: הפקולטה למתמטיקה ומדעי הטבע, הפקולטה לרפואה והפקולטה למדעי החקלאות, המזון ואיכות הסביבה. מטרת הלימודים היא לספק לתלמיד את הכלים הבסיסיים הדרושים למדען העוסק בפיתוחים טכנולוגיים או לנושא משרה אחראית בתעש ייה. תלמידי החוג יבצעו מחקרים בהקשר ביוטכנולוגי. תלמידים מצטיינים יוכלו להמשיך במסלול ישיר לדוקטורט.

מסיימי החוג יהיו בעלי רקע רחב ומעודכן בנושאים העיקריים של הביוטכנולוגיה, עם מומחיות בשטח ספציפי של הביוטכנולוגיה. הם יהיו בעלי הכשרה מצומצמת במנהל, אך בעלי שפה משותפת עם אנשי הנדסה ומנהל בתעשייה.

תנאי קבלה:

רשאים להגיש מועמדות לחוג מועמדים עם תואר ראשון בציון 85 לפחות בתחומים ביולוגיים, או במדעים מדויקים. מועמדים בעלי תואר בוגר שהכשרתם הקודמת אינה מספיקה לתחום הביוטכנולוגיה יוכלו להתקבל לפי החלטה מיוחדת של החוג ועשויים להידרש ללימודי השלמה. מספר המקומות בחוג מוגבל.

מועמדים ללימודי השלמה:

מועמדים, ללא רקע בביולוגיה, המעונינים להתקבל ללימודי השלמה, יתבקשו לעבור ועדת קבלה כחלק מתהליך ההרשמה.

מדריך לעבודת המחקר

על כל מועמד למצוא מדריך לעבודת המחקר, מתוך רשימת חברי החוג, או מכלל חוקרי האוניברסיטה משלוש הפקולטות הניסוייות (טבע, רפואה וחקלאות), כחלק מתהליך ההרשמה ללימודים. רשימת חברי החוג מופיעה באתר האינטרנט של החוג לביוטכנולוגיה על-פי שיוכם לפקולטות.
את רשימת כלל חוקרי האוניברסיטה העברית בפקולטות הניסוייות תוכלו למצוא בקישור: http://biotechnology.huji.ac.il/hokrim.htm
יש לשלוח למזכירות החוג בדוא"ל אישור מהמנחה על הסכמתו להדריך את התלמיד בעבודת המחקר במסגרת הלימודים בחוג (איתור מנחה הינו דרישה מוקדמת לשלב ההרשמה, אך אינו מבטיח קבלה לחוג).

מלגות

תלמידים בחוג יקבלו מלגות על-סמך הישגיהם בלימודי הבוגר ועפ"י הקריטריונים המקובלים בפקולטה בה הינם מבצעים את עבודת המחקר. בנוסף, תלמידים מצטיינים יקבלו מלגה משלימה של החוג לביוטכנולוגיה.

הרשמה:

ניתן להירשם לחוג עד לתחילת שנת הלימודים.

סדרי ההרשמה הינם זהים לכל תלמידי החוג לביוטכנולוגיה -
מהפקולטה לחקלאות, מהפקולטה למדעי הטבע ומהפקולטה לרפואה

סדרי הרשמה
ההרשמה לתואר מוסמך מתבצעת בשני שלבים:

 • א. ברמה אוניברסיטאית (מדור רישום וקבלה)
  באמצעות האינטרנט או ערכת הרשמה: http://info.huji.ac.il/
   
 • ב. להשלמת ההרשמה על המועמד:
   
  • למלא טופס הרשמה של הפקולטה למדעי הטבע.
    
  • לצרף גיליון ציונים רשמי, מקורי וחתום בחותמת האוניברסיטה/המכללה בה למד. הכולל ממוצע לתואר בוגר ואישור זכאות לתואר בוגר (למועמדים אשר טרם קיבלו אישור זכאות לתואר בוגר, יש לצרף רק גיליון ציונים רשמי, מקורי, חתום, הכולל ממוצע לתואר בוגר).
    
  • לבוגרי האוניברסיטה העברית: אין צורך בצירוף גיליון ציונים או אישור זכאות לתואר.
   ניתן לשלוח את טופס ההרשמה בדוא"ל (ilonag@savion.huji.ac.il).

  למידע נוסף ניתן לפנות ל:

  ראש החוג, פרופ' עדו ברסלבסקי 054-8820955 ido.braslavsky@mail.huji.ac.il

  מזכירת החוג, מרגלית פינגרהוט טל: 02-6586006 margalitf@savion.huji.ac.il


| החוג לביוטכנולוגיה - עמוד ראשי | מידע למתעניין | מידע על החוג | תכנית לימודים | לימודי השלמה | נהלי הרשמה לחוג | נוהל בחינת גמר | נהלי האוניברסיטה העברית |
| הפקולטה לרפואה - עין-כרם | הפקולטה לחקלאות - רחובות | הפקולטה למדעי הטבע ג.רם | טפסים להורדה | קישורים נוספים | הודעות לסטודנטים | יצירת קשר |