נוהל בחינת גמר

רישום לבחינה

על התלמיד/ה להגיש את עבודת הגמר והטפסים הנדרשים, כפי שמוסבר מטה, כחודש לפני מועד הבחינה.

כדי לא לשלם לשנת לימודים נוספת, תוצאות הבחינה הסופיות והגשת העבודה המתוקנת צריכים להגיע למזכירות עד לסוף חודש דצמבר (לתלמידים שהחלו את לימודיהם בסמסטר א'), כלומר, המועד הסופי לבקשה להיבחן יהיה סוף חודש נובמבר.

תלמידים שהחלו את לימודיהם בסמסטר ב' צריכים להגיש את תוצאות הבחינה הסופית והעבודה המתוקנת עד סוף סמסטר א' (לאחר 4 סמסטרים מתחילת לימודיהם).

עם סיום עבודת המחקר וכתיבתה על התלמיד/ה להירשם לבחינת גמר ולקבל אישור לסיום חובות אקדמיים (30 נ"ז) אצל:

על התלמיד/ה להגיש למזכירות החוג:

 • עותק בקובץ PDF של עבודת הגמר ובתוכו תקציר של העבודה בעברית ובאנגלית כולל עמוד שער (במידה וחלק מהמשתתפים יידרשו עבודה מודפסת, תתבקשו להדפיס ולכרוך בספירלה את העבודה ולהעבירה לדורש)
 • טופס הגשת טיוטא סופית של עבודת הגמר חתום ע"י המדריך (מאתר החוג)
 • טופס משתתפים בבחינת גמר (מאתר החוג)
 • טופס אישור על הרצאה (מאתר החוג)

הבוחנים

 • העבודה תעבור שיפוט ע"י המנחה (המדריך) וע"י שופט נוסף שיקבע ע"י ראש החוג.
 • בבחינת הגמר ישתתפו: שופט עבודת הגמר (נותן ציון על העבודה ועל הבחינה), בוחן נוסף (נותן ציון על הבחינה ומעביר מאמר לבחינה) והמדריך של התלמיד/ה (משמש כשופט נוסף).
 • יו"ר החוג ימנה את אחד המשתתפים (שאינו המדריך) ליו"ר הבחינה.
 • ציון העבודה יקבע על בסיס ציונם של המדריך/ים ושל השופט.
 • ציון הבחינה יקבע על בסיס ציונם של המדריך/ים ושל שני הבוחנים האחרים.

מהלך הבחינה

 • על התלמיד לסכם בקצרה כ- 20-25 דקות בע"פ (באמצעות מצגת) את עבודת המחקר.
 • הבוחן (שאינו שופט) יציע לתלמיד/ה נושא או מאמר בנושא ביוטכנולוגי (לפני הבחינה) והמשתתפים בבחינה ייבדקו את התלמיד על נושא זה. המאמר יועבר לכל משתתפי הבחינה.
 • בתום הבחינה ירשום כל מורה את ציונו בנפרד. הציונים הסופיים של הבחינה והעבודה יסוכמו ע"י יו"ר הבחינה על-גבי טופס תוצאות בחינת הגמר.
 • זמן הבחינה יהיה כשעה עד שעה וחצי.

במהלך הבחינה יעמדו לרשות יו"ר הבחינה:

 • עבודת הגמר של התלמיד/ה.
 • תדפיס ציונים.
 • טופס תוצאות בחינת הגמר שעליו יסוכמו ציוני העבודה והבחינה.

לאחר הבחינה

לאחר שבוצעו כל התיקונים בעבודת הגמר, על המדריך/ה לאשר בכתב בטופס הגשת עבודה סופית (מאתר החוג) כי התלמיד ביצע את התיקונים שנדרשו ממנו או לאשר שלא היה צורך בתיקונים כלשהם. לאחר מכן על התלמיד למסור למזכירות החוג עותק PDכ של עבודת המחקר אם היה צורך בתיקון.

לאחר האישור הסופי על הסטודנט/ית להגיש את עבודת הגמר (בגרסתה הסופית) לספריה באמצעות מערכת מקוונת "הפקדות עבודות" (ספריית מדעי הטבע) בצירוף אישור המנחה טופס אישור מנחה

אם נתקלים בבעיה בהפקדה - יש ליצור קשר עם התמיכה: helpdesk@ekmd.huji.ac.il

הציון הסופי של תואר מוסמך יהיה מורכב כך:

לימודים עיוניים 40%

עבודת המחקר 30%

בחינת הגמר 30%

נוהל זה יועבר לכל משתתף בבחינה.

כתיבת עבודת גמר

עבודת הגמר תיכתב בשפה העברית או בשפה האנגלית (בתוספת כותרת ותקציר בשפה בה לא נכתבה העבודה) ובהתאם לכללים הנהוגים בפקולטה בה מבצע התלמיד את עבודת המחקר:

הפקולטה למדעי הטבע (ראו "עבודת המוסמך") 
הפקולטה למדעי החקלאות 

הפקולטה למדעי לרפואה  (ראו "עבודת הגמר למוסמך)

ראו דוגמאות לעבודות מחקר שעלו לאתר הספרייה

דף השער של העבודה יהיה ערוך בצורה הבאה:

על גבי כריכת העבודה יש להדפיס (בחלקה הקדמי בעברית, ובחלקה האחורי באנגלית)

בחלק העליון של העמוד:

נושא העבודה

במרכז העמוד:

עבודת הגמר

מוגשת לחוג העל-פקולטאי לביוטכנולוגיה

של האוניברסיטה העברית בירושלים

לשם קבלת תואר "מוסמך בביוטכנולוגיה"

 

באנגלית (בחלקה האחורי של העבודה):

M. Sc. Thesis

Submitted to the Inter-Faculty Graduate Biotechnology Program 

of the Hebrew University of Jerusalem

 

For the degree of Master of Science in Biotechnology

בתחתית העמוד:

שם הסטודנט ותאריך

בדף הראשון של העבודה יודפס: " עבודה זו נעשתה בהדרכת.." יש לכתוב את תואר המדריך,שם המדריך, שם המחלקה, הפקולטה והמוסד בהם הוא ביצע את עבודת המחקר.

 

 

לאחר הבחינה - על הסטודנט/ית להגיש את עבודת הגמר (בגרסתה הסופית) לספריה של הפקולטה למדעי הטבע באמצעות מערכת מקוונת "הפקדות עבודות" בצירוף אישור מנחה שניתן להורדה במערכת ההפקדה: טופס אישור מנחה להכללת התזה במאגר הספרייה.  אם נתקלים בבעיה בהפקדה - יש ליצור קשר עם התמיכה: helpdesk@ekmd.huji.ac.il