נוהל בחינת גמר

רישום לבחינה

עם סיום עבודת המחקר וכתיבתה על התלמיד/ה להירשם לבחינת גמר אצל
רכזת מוסמך, גב' אילונה גז'ילייבה, טלפון: 02-6586722 או בדוא"ל ilonag@savion.huji.ac.il.

על התלמיד/ה להגיש למזכירות:

 • שלשה העתקים של עבודת הגמר
 • תקציר של העבודה בעברית ובאנגלית כולל עמוד שער.
 • טופס הגשת טיוטא סופית של עבודת הגמר חתום ע"י המדריך.
 • טופס משתתפים בבחינת גמר
 • טופס אישור על הרצאה

הבוחנים

 • העבודה תעבור שיפוט ע"י המורה המדריך וע"י שופט נוסף שיקבע ע"י ראש החוג.
 • בבחינת הגמר ישתתפו: שופט עבודת הגמר, בוחן נוסף והמדריך של התלמיד/ה.
 • יו"ר החוג ימנה את אחד הבוחנים (שאינו המדריך) ליו"ר הבחינה.
 • ציון העבודה יקבע על בסיס ציונם של המדריך/ים ושל השופט.
 • ציון הבחינה יקבע על בסיס ציונם של המדריך/ים ושל שני הבוחנים האחרים.

מהלך הבחינה

 • על התלמיד לסכם בקצרה בע"פ (באמצעות מצגת) את עבודת המחקר.
 • הבוחן (שאינו שופט) יציע לתלמיד/ה נושא או מאמר (לפני הבחינה) ויבחן את התלמיד על נושא זה. המאמר יועבר לכל משתתפי הבחינה.
 • בתום הבחינה ירשום כל מורה את ציונו בנפרד. הציונים הסופיים של הבחינה והעבודה יסוכמו ע"י יו"ר הבחינה על-גבי טופס תוצאות בחינת הגמר.
 • זמן הבחינה יהיה כשעה עד שעה וחצי.

במהלך הבחינה יעמדו לרשות יו"ר הבחינה:

 • עבודת הגמר של התלמיד/ה.
 • תדפיס ציונים.
 • טופס תוצאות בחינת הגמר שעליו יסוכמו ציוני העבודה והבחינה.

לאחר שבוצעו כל התיקונים בעבודת הגמר, על המדריך/ה לאשר בכתב כי התלמיד ביצע את התיקונים שנדרשו ממנו או לאשר שלא היה צורך בתיקונים כלשהם. לאחר מכן על התלמיד למסור למזכירות החוג ארבעה העתקים כרוכים של עבודת המחקר.

הציון הסופי של תואר מוסמך יהיה מורכב כך:

לימודים עיוניים 40%

עבודת המחקר 30%

בחינת הגמר 30%

נוהל זה יועבר לכל משתתף בבחינה.

 

 

כתיבת עבודת גמר

עבודת הגמר תיכתב בשפה העברית (לכתיבת העבודה באנגלית נא להגיש בקשה למזכירות החוג) ובהתאם לכללים הנהוגים בפקולטה בה מבצע התלמיד את עבודת המחקר:

הפקולטה למדעי הטבע 
הפקולטה למדעי החקלאות 

הפקולטה למדעי לרפואה

 

דף השער של העבודה יהיה ערוך בצורה הבאה:

 

על גבי כריכת העבודה יש להדפיס (בחלקה הקדמי בעברית, ובחלקה האחורי באנגלית)

בחלק העליון של העמוד:

נושא העבודה

במרכז העמוד:

עבודת הגמר

מוגשת לחוג העל-פקולטאי לביוטכנולוגיה

של האוניברסיטה העברית בירושלים

לשם קבלת תואר "מוסמך בביוטכנולוגיה"

 

באנגלית (בחלקה האחורי של העבודה):

M. Sc. Thesis

Submitted to the Inter-Faculty Graduate Biotechnology Program 

of the Hebrew University of Jerusalem

For the degree of

"Master of Science in Biotechnology"

 

בתחתית העמוד:

שם הסטודנט ותאריך

בדף הראשון של העבודה יודפס: " עבודה זו נעשתה בהדרכת.." יש לכתוב את תואר המדריך,שם המדריך, שם המחלקה, הפקולטה והמוסד בהם הוא ביצע את עבודת המחקר.