הרשמה

ניתן להירשם לחוג עד לתחילת שנת הלימודים.

סדרי ההרשמה הינם זהים לכל תלמידי החוג לביוטכנולוגיה - 
מהפקולטה לחקלאות, מהפקולטה למדעי הטבע ומהפקולטה לרפואה

סדרי הרשמה
ההרשמה לתואר מוסמך מתבצעת בשני שלבים:

 • א. ברמה אוניברסיטאית (מדור רישום וקבלה) 
  באמצעות האינטרנט או ערכת הרשמה: http://info.huji.ac.il/ 
   
 • ב. להשלמת ההרשמה על המועמד/ת:
   
  • למלא טופס הרשמה של הפקולטה למדעי הטבע (גם אם המנחה מפקולטה אחרת, לאחר ההרשמה תוסדר ההרשמה לפקולטת האם של המנחה.
    
  • לצרף גיליון ציונים רשמי, מקורי וחתום בחותמת האוניברסיטה/המכללה בה למד. הכולל ממוצע לתואר בוגר ואישור זכאות לתואר בוגר (למועמדים אשר טרם קיבלו אישור זכאות לתואר בוגר, יש לצרף רק גיליון ציונים רשמי, מקורי, חתום, הכולל ממוצע לתואר בוגר).
    
  • לבוגרי האוניברסיטה העברית: אין צורך בצירוף גיליון ציונים או אישור זכאות לתואר
   ניתן לשלוח את טופס ההרשמה לאחר אישורו הסופי בדוא"ל shulic@savion.huji.ac.ill  ולוודא הרשמה מלאה עם גב' שולי כהן ‎026586722‏
  • למידע נוסף ניתן לפנות ל:

   ראש החוג, פרופ' בועז תירוש טלפון 026758730 דוא"ל boazt@ekmd.huji.ac.il

   מזכירת החוג, מרגלית פינגרהוט טל: 02-6586006 margalitf@savion.huji.ac.i

 

לרישום ל-PhD :   http://www.research-students.huji.ac.il/